Menu Sake from Hokkaido Vol 2 :Bar Kamada

BarKamada JananeseSite
北海道産酒BARかま田《バー鎌田》