Menu Shochu from Hokkaido :BAR KAMADA

BarKamada JananeseSite
北海道産酒BARかま田《バー鎌田》